Valentínska súťaž

Termín realizácie súťaže: od 12.2. 2021 do 15.2.2021 (ďalej len súťaž)

Oficiálne pravidlá súťaže

Usporiadateľ: Usporiadateľom súťaže je Alfa Medical Team, s.r.o., Nová 10, 919 35 Hrnčiarovce nad Parnou, IČO: 46841148, IČ DPH: SK2023743381  (ďalej len usporiadateľ), v spolupráci s New Nordic. Spoločnosť Facebook nemá voči tejto súťaži žiadne záväzky. Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, odobrená ani riadená spoločnosťou Facebook a Facebook nemá so súťažou žiadne prepojenie.

Spôsobilosť pre účasť v súťaži: Súťaže sa môžu zúčastniť len fyzické osoby, ktorých spôsobilosť na právne úkony nie je súdnym rozhodnutím úplne ani čiastočne obmedzená. Zamestnanci a rodinní príslušníci usporiadateľa sú zo súťaže vylúčení.

Trvanie súťaže: Súťaž sa uskutoční v období od 12.2. 2021 do 15.2.2021

Podmienky súťaže: Podmienkou súťaže je „Like“ súťažného príspevku na fb stránke New Nordic a jeho komentovanie formou odpovede na súťažnú otázku položenú v príspevku. Súťažiaci sa stáva účastníkom súťaže po splnení týchto podmienok. Vyžrebovanie výhercu súťaže sa bude realizovať po ukončení trvania súťaže.

Výhra v súťaži: Výhrou v súťaži je darčeková kazeta Hair Volume od značky New Nordic v hodnote 39,70 EUR s DPH. Výhercami sa stanú traja súťažiaci. Výhra sa bude žrebovať 15.2. 2021, pričom výhercom sa stane len jeden súťažiaci.

Žrebovanie: Do žrebovania budú zaradení len tí súťažiaci, ktorí splnia podmienky týchto Oficiálnych pravidiel súťaže. Meno výhercu bude zverejnené do 48 hodín po žrebovaní a následnom získaní jeho „Súhlasu so spracovaním osobných údajov pre účastníka súťaže“ https://alfamedicalteam.com/suhlas/.

Osobné údaje: Pre doručenie výhry a za účelom zverejnenia výhercu súťaže (v rozsahu meno a priezvisko) na facebookovej stránke https://www.facebook.com/Delarom-Slovensko-350548898378783/ je nutné usporiadateľovi súťaže poskytnúť „Súhlas so spracovaním osobných údajov pre účastníka súťaže“ https://alfamedicalteam.com/suhlas/ v zmysle nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679, z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov. Dotknutá osoba (výherca) v ňom čestne prehlasuje, že dáva prevádzkovateľovi svoj výslovný a bezvýhradný súhlas, aby spracúval jeho osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu (meno, adresa, telefonický kontakt, e-mail), na uvedený účel a počas nevyhnutnej doby (6 mesiacov). Dotknutá osoba je povinná poskytnúť pravdivé a aktuálne osobné údaje. V prípade zmeny osobných údajov je dotknutá osoba povinná zmenu bezodkladne oznámiť prevádzkovateľovi. Dotknutá osoba (výherca) má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. Práva dotknutej osoby (výhercu) vymedzuje kapitola 3 GDPR. Ide napr. o práva požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby, práva na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania alebo práva namietať proti spracúvaniu, ako aj práva na prenosnosť údajov a právo podať sťažnosť dozornému orgánu.

Nárokovanie si výhry: Účastníci tejto súťaže sa jej zúčastňujú s vedomím, že nemôžu požadovať výhru v inom rozsahu okrem rozsahu, aký určí usporiadateľ. Účastníci tejto súťaže sú si súčasne vedomí toho, že v zmysle § 845 Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v platnom znení nemožno výhry vymáhať a to ani prostredníctvom súdu.

Účastníci do 18 r.: Ak je výherca neplnoletý, cenu obdrží po potvrdení výhry a poskytnutí  „Súhlasu so spracovaním osobných údajov pre účastníka súťaže“ https://alfamedicalteam.com/suhlas/ prostredníctvom svojho zákonného zástupcu, opatrovníka alebo splnomocneného zástupcu.

Odovzdanie výhry: Usporiadateľ bude výhercu kontaktovať prostredníctvom FB správy. Odovzdanie výhry bude zrealizované len tomu vyžrebovanému účastníkovi súťaže, ktorý dodrží pravidlá tejto súťaže, splní podmienky v nich stanovené, ich nárok bude usporiadateľom potvrdený a ktorý poskytne usporiadateľovi „Súhlas so spracovaním osobných údajov pre účastníka súťaže“ https://alfamedicalteam.com/suhlas/. Výhru odovzdá usporiadateľ, ním poverená osoba, príp. odošle výhercovi Sl. poštou alebo kuriérskou spoločnosťou na adresu, ktorú uvedie. V prípade sporu o platnosti nároku na výhru, vloženú do tejto súťaže, je rozhodujúce rozhodnutie usporiadateľa.

Strata nároku na výhru: V prípade, že si výherca výhru neprevezme alebo nepreukáže splnenie podmienok na odovzdanie výhry do 14 dní od prvého informovania o výhre usporiadateľom, výhra prepadá v prospech usporiadateľa.

Umiestnenie pravidiel: Tieto pravidlá súťaže sú zverejnené na http://www.alfamedicalteam.com/ . Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu pravidiel. Účasťou v tejto súťaži vyjadrujú jej účastníci súhlas s pravidlami tejto súťaže a s ich záväznosťou.