Profily prednášajúcich

Štyria partneri – Česká asociácia pre špeciálne potraviny (ČASP) a spoločnosti MED-ART, Alfa Medical Team a PharmINFO zorganizovali v roku 2018 úvodné podujatie pre výrobcov výživových doplnkov a potravín a pre lekárne. Tento rok sa workshop uskutoční už po tretíkrát, 5.11.2020, opäť v kongresovom centre MED-ART v Nitre a prinesie zaujímavé posolstvo. Prednášať budú:

PharmDr. Ján Holec,  vyštudoval Farmaceutickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave  a získal vysokoškolské vzdelanie v študijnom odbore  klinická farmácia. Atestáciu získal v odbore lekárenstvo I. stupňa a vyššie špecializácie. Po ukončení štúdií pracoval ako vedúci lekárnik vo verejnej lekárni a neskôr ako riaditeľ Lekárenskej služby v okrese Nitra. Od roku 1991 sa venuje podnikateľskej činnosti. Je konateľom distribučnej spoločnosti MED-ART, s hlavným predmetom činnosti – distribúcia humánnych a veterinárnych liekov a zdravotníckeho materiálu.

Ing. Bohumil Hlavatý, vyštudoval VŠCHT v Prahe, odbor bioinžinierstvo, počas svojej profesijnej praxe prešiel mnohými manažérskymi postami u zahraničných ale i česko-slovenských firiem ako z oblasti farmácie i výživových doplnkov. Od roku 2008 je výkonným riaditeľom České asociace pro speciální potraviny, ktorá združuje výrobcov a distribútorov výživových doplnkov a športovej výživy z Čiech a Slovenska.

Mgr. Martina Šímová, vyštudovala na Přírodovědecké fakultě UK v Prahe odbor molekulárnej biológie a genetiky. Už takmer 20 rokov pracuje v českých i zahraničných firmách, zaoberajúcich sa výrobou alebo distribúciou výživových doplnkov na rôznych pozíciách, zameraných na dohľad na súlad výrobkov s legislatívou. Od roku 2001 je aktívne zapojená do práce v České asociaci pro speciální potraviny a zároveň českých výrobcov a distribútorov zastupuje na európskej úrovni v Bruseli, ako členka predstavenstva asociácie Food Supplements Europe. Už 10 rokov pracuje vo firme Walmark, a.s. na pozícii Regulatory Affairs Director.

Ing. Eva Jóžeffiová, PhD. študovala na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite, Fakulte biotechnológie a potravinárstva, kde pôsobila v rokoch 2000 až 2007 ako vysokoškolský pedagóg. Od roku 2008 pracuje na Úrade verejného zdravotníctva SR, odbore hygieny výživy, bezpečnosti potravín a kozmetických výrobkov ako odborný radca.  Na ÚVZ SR je zodpovedná najmä za usmerňovanie výkonu štátneho zdravotného dozoru a úradnej kontroly potravín, podľa zákona č. 355/2007 Z. z. a podľa zákona č. 152/1995 Z. z. a za prijímanie opatrení na úseku zdravotnej bezpečnosti potravín prostredníctvom Rýchleho výstražného systému pre potraviny a krmivá (RASFF) v SR. Je zástupkyňou Slovenskej republiky v pracovnej skupine pri Európskej Komisii pre nové potraviny.

MUDr. Iveta Trusková, PhD., MPH, MHA vyštudovala Lekársku fakultu hygienickú Univerzity Karlovej v Prahe. Počas profesijnej praxe prešla viacerými odbornými a riadiacimi pozíciami v oblasti problematiky hygieny výživy a bezpečnosti  potravín a v oblasti verejného zdravotníctva. Od roku 2016 je vedúcou Sekcie ochrany a podpory zdravia v oblasti životného a pracovného prostredia na Úrade verejného zdravotníctva Slovenskej  republiky.

PharmDr. Peter Matejka, PhD., vyštudoval Farmaceutickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave, kde následne pôsobil 10 rokov ako odborný asistent na Katedre farmakológie a toxikológie a taktiež ako lekárnik vo Fakultnej lekárni, kde pôsobí na čiastočný úväzok v rámci konzultačných služieb pre pacientov dodnes. Od roku 2007 pôsobí na pozícii riaditeľa divízie číselníkov spoločnosti PharmINFO, spol. s r.o., v rámci ktorej riadi predovšetkým zalistovávanie produktov, prichádzajúcich na trh v SR, do ADC Číselníka ako aj odbornú správu dát o týchto produktoch.

PhDr. Eva Tiko Rajčáková, PhD., vyštudovala Fakultu masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, so zameraním na marketingovú komunikáciu, na ktorej obhájila aj rigoróznu a dizertačnú prácu. Počas praxe pôsobila na viacerých odborných pozíciách v oblasti marketingu a PR. Od roku 2010 je výkonnou riaditeľkou Rady pre reklamu. Je členkou európskeho EASA’s (European Advertising Standards Alliance) Board of Directors a členkou pracovnej skupiny CEEC (Central & Eastern European Council – združenie samoregulačných orgánov reklamy strednej a východnej Európy), cieľom ktorej je riešenie problémov etickej samoregulácie reklamy s prihliadnutím na špecifiká jednotlivých krajín. Pravidelne prednáša na workshopoch a konferenciách so zameraním na marketing a etiku reklamy.

Pozvánku s odborným programom workshopu a registračný formulár na prihlasovanie nájdete tu: www.alfamedicalteam.com/workshop