Ochrana osobných údajov

Spoločnosť  Alfa Medical Team, s.r.o. rešpektuje Vaše právo na súkromie a právo na ochranu osobných údajov. Zároveň sa zaväzuje svedomito chrániť všetky získané osobné údaje. Týmto Vyhlásením o ochrane osobných údajov definujeme pravidlá a spôsob ochrany osobných údajov.

Naše webové stránky umožňujú používateľom stránky prezerať bez toho, aby sa museli identifikovať alebo poskytnúť akékoľvek osobné údaje.

Naše webové stránky umožňujú používateľom (zákazníkom) nakupovať tovar. Pre nákup tovaru nie je potrebné sa zaregistrovať, pri objednaní tovaru je potrebné vyplniť osobné údaje pre účely doručenia a fakturácie objednaného tovaru.

Spoločnosť  Alfa Medical Team, s.r.o. sa zaväzuje chrániť poskytnuté osobné údaje a vynaložiť maximálne úsilie na ich ochranu proti neoprávnenému použitiu. Alfa Medical Team s.r.o. zodpovedá za spracúvanie osobných údajov podľa nariadenia Európskeho parlamentu a rady EÚ 2016/679, z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len GDPR) a v zmysle zákona č.18/2018 Z. z.

Osobné údaje našich zákazníkov spracúvame len v nevyhnutnej miere pre korektné spracovanie objednávky, vystavenie faktúry a doručenie tovaru. Naša spoločnosť tieto údaje neposkytuje tretej osobe, okrem nevyhnutných údajov pre účtovnú spoločnosť a špedičnú spoločnosť, ktorá zabezpečuje doručenie tovaru k vám. Zákazník má právo nechať kedykoľvek poskytnuté údaje vymazať po zaslaní žiadosti e-mailom.

  1. Dotknuté osoby (zmluvné strany): kupujúci (zákazník) a prevádzkovateľ internetového obchodu (Alfa Medical Team, s.r.o., so sídlom Nová 10, 919 35 Hrnčiarovce nad Parnou, IČO: 46841148)
  2. Zoznam osobných údajov, spracúvaných v procese objednávky: krstné meno, priezvisko, krajina, ulica, PSČ, mesto, telefonický kontakt, e-mailová adresa.
  3. Účely spracúvania osobných údajov: vystavenie daňového dokladu, kontaktovanie zákazníka ohľadom objednávky, plnenie zmluvy. Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je zákazník (dotknutá osoba) alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti (objednávky) zákazníka (dotknutej osoby). Osobné údaje sa nesmú ďalej spracúvať spôsobom, ktorý nie je zlučiteľný s týmito účelmi.
  4. Príjemcovia: účtovná spoločnosť, špedičná spoločnosť.
  5. Právny základ spracúvania osobných údajov: a) Spracúvanie osobných údajov (krstné meno, priezvisko, krajina, ulica, PSČ, mesto) je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná. Predovšetkým podľa zákona č. 222/2004 Z.Z. o dani z pridanej hodnoty. V prípade, že zákazník (dotknutá osoba) neposkytne prevádzkovateľovi internetového obchodu (Alfa Medical Team, s.r.o.) osobné údaje v uvedenom rozsahu, nemôže s ním prevádzkovateľ uzatvoriť zmluvu. b) Spracúvanie osobných údajov (e-mail, telefonický kontakt) je nevyhnutné na plnenie zmluvy.
  6. Doba uchovávania osobných údajov: sa riadi povinnosťou archivovania účtovných dokladov a je 10 ročná, predovšetkým podľa Zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve a zákona č. 222/2004 Z.Z. o dani z pridanej hodnoty.

Zákazník (dotknutá osoba) dáva súhlasom s obchodnými podmienkami svoj výslovný a bezvýhradný súhlas, aby prevádzkovateľ internetového obchodu (Alfa Medical Team, s.r.o.) spracúval jej osobné údaje na vyššie uvedené účely, počas vyššie uvedenej doby a vo vyššie uvedenom rozsahu. Zákazník (dotknutá osoba) má právo kedykoľvek odvolať  svoj súhlas. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania, vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. Zákazník (dotknutá osoba) je povinný poskytnúť pravdivé a aktuálne osobné údaje.

Zákazník (dotknutá osoba) má právo podať sťažnosť dozornému orgánu, právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov, právo požadovať od prevádzkovateľa internetového obchodu (Alfa Medical Team, s.r.o.) prístup k osobným údajom týkajúcich sa jeho osoby (dotknutá osoba), právo na opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, ako aj právo na prenosnosť údajov. Ak máte k uvedeným právam alebo k tejto problematike akékoľvek námety, pripomienky, či otázky,  prosím kontaktujte nás na  e-mailovej adrese: info@alfamedicalteam.com

V prípade zmien tohto Vyhlásenia o ochrane osobných údajov bude toto aktualizované na webových stránkach spoločnosti Alfa Medical Team s.r.o.

Dohľad vykonáva:

Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj
Trhová 2, 917 01 Trnava
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
tel. č.: 033/541 26 89
fax č.: 033/551 26 56
e-mail: tt@soi.sk